ANBI

Gegevens ANBI en giften - SGP

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Dinkel 7
3068 HB  ROTTERDAM
T 010-7200770
bestuur@sgp.nl 
I  www.sgp.nl

Fiscaal nummer 8073.10.815
Rekeningnummer Gironummer 119560 t.n.v. de Staatkundig Gereformeerde Partij te Rotterdam
IBAN: NL95INGB0000119560
BIC: INGBNL2A
Bestuurssamenstelling          De samenstelling van het bestuur van de SGP en de namen van de bestuursleden.
Beleidsplan Download hier het beleidsplan.
Beloningsbeleid   Op de medewerkers van de partij is de Arbeidsvoorwaardenregeling SGP van toepassing.  Het beloningsbeleid is gebaseerd op het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984).
Beloning bestuurders De partijvoorzitter van de SGP heeft een dienstbetrekking voor 0,2 fte. De overige leden van het Hoofdbestuur ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Alle bestuursleden ontvangen op declaratiebasis een vergoeding voor noodzakelijk gemaakte kosten. Bestuursleden (niet zijnde de partijvoorzitter) ontvangen voor niet-reguliere vergaderingen een brutovergoeding van 3% van het maximum van schaal 13 BBRA toe te kennen onder aftrek van eventueel van derden ontvangen vergoedingen.
Doelstelling De doelstelling is te vinden in de Statuten.pdf (artikel 2) en wordt verder uitgewerkt in het Program van Beginselen.pdf
Uitgeoefende activiteiten De uitgeoefende activiteiten zijn per jaar terug te vinden in de jaarverslagen.
Financiële verantwoording    De financiële verantwoording is per jaar terug te vinden in de jaarverslagen.

Gegevens ANBI en giften - ChristenUnie

Statutaire naam: Kiesvereniging ChristenUnie Doetinchem-Zelhem
RSIN: 816820181
KvK-nummer: 09143413

Post- en bezoekadres

Remmelinkstraat 35,
7009 DB
Doetinchem

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt:

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de pre-ambule daarop.

ChristenUnie Doetinchem heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:

Voorzitter: Rik Luesink
Secretaresse is: Christine Van den Akker- Stamhuis 

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Het laatste jaarverslag vindt u hier: Jaarverslag

Financiële verantwoording op basis van WFPP

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hier: Financien

Giften

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

Geen.

Overzicht van bijdragen > €4500

Geen.